KERSMARK

Kersmark 2017 banier

Datums: 25 November – 5 Desember 2020

Kersmark Facebook Bladsy

Aansoekvorms vir voornemende uitstallers:

U kan die nodige vorms onder aan die bladsy aflaai.

KENNISGEWING

Beste Uitstaller

Ingevolge artikel 37 van die nasionale Covid19 regulasies word publieke en sosiale byeenkomste nie onder waarskuwingsvlak 3 toegelaat nie. Ons hoop egter dat die regulasies binnekort verlig mag word en wag tans vir die uitklaring van die regulasies ten opsigte van markte. 

Indien dit enigsins moontlik is sal Stellenbosch Kersmark graag wil voortgaan met ons mark in 2020. 

Ons hoop dat ons aan die begin van September beter ingelig sal wees ten opsigte van verloop van die pandemie en die gepaardgaande veiligheidmaatreëls.  Op hierdie stadium oorweeg Stellenbosch Kersmark verskeie moontlike scenario’s en wil julle graag aanmoedig om steeds aansoek te doen om by die mark uit te stal. 

Aan die begin van September gaan ons egter ‘n finale besluit moet neem met die kennis wat op daardie stadium tot ons beskikking is en sal julle onmiddellik daarvan in kennis stel.

Ons hoop en vertrou dat ons kan voorgaan met Stellenbosch Kersmark, al is dit in ‘n ander formaat. 

Kersmark Komitee 
16/07/2020

 

Application forms for prospective exhibitors:

Download the necessary forms below. 

NOTICE

Dear Exhibitor

In terms of section 37 of the national Covid19 regulations, public and social gatherings are not allowed under warning level 3. However, we hope that the regulations may be eased soon and are currently awaiting clarification of the regulations regarding markets.

If at all possible, Stellenbosch Christmas Market would like to continue with our market in 2020.

We hope to be better informed at the beginning of September regarding the course of the pandemic and the associated security measures. At this stage, Stellenbosch Christmas Market is considering several possible scenarios and would like to encourage you to still apply to exhibit at the market.

At the beginning of September, however, we will have to make a final decision with the knowledge that is available to us at that stage and will inform you immediately.

We hope and trust that we can continue with Stellenbosch Christmas Market, even if it is in a different format.

Christmas Market Committee
16/07/2020