KERSMARK

Kersmark 2017 banier

24 November – 4 Desember 2021

Druk hier om die Kersmark Facebook blad te besoek

Sien die Aansoekvorm en Inligtingsdokument vir voornemede uitstallers vir 2021 onder aan die bladsy.
Click daarop om af te laai.

Meer inligting!

Sluitingsdatum vir ALLE aansoeke
30 JUNIE 2021
ELEKTRONIESE Keuring vir ALLE aansoeke
1 – 16 Julie 2021
Kennisgewing vir suksesvolle aansoeke:
Sal per e-pos vanaf 2 AUGUSTUS 2021 uitgestuur word.
Sluitingsdatum vir indiening van strepieskodes:
Sal aangekondig word
Betaaldatum vir tafels en vloerspasies: 
30 SEPTEMBER 2021

Tafelkoste:
per tafel/vloerspasie:  R850-00
TAFELGROOTTE/VLOERSPASIE:  1,80 x 0,75 meter

Kommissie:
Uitstallers staan 19 % van alle verkope aan die gemeente af.  Kostentstalletjies in die kostent-area se kommissie sal direk aan hulle gekommunikeer word.

Reëls:
1. Die bestuur het besluit om vir meer uitstallers die geleentheid te bied om deel te wees van die mark. As gevolg van die besluit sal uitstallers beperk word tot die hoeveelheid tafels/vloerspasies wat aan hulle toegeken word.
2. Toekenning van tafels sal deur die keuringskomitee gedoen word.
3. Aansoekvorms en Inligtingsdokument is beskikbaar onder aan die bladsy.

Baie dankie vir julle samewerking.  Ons sien uit daarna om weer saam met almal mark te hou onder die nuwe “normale” omstandighede.


See the Application Form and Information Document for prospective exhibitors for 2021 at the bottom of the page.
Click on the downward pointing arrow to download each document.

More information!

Closing date for ALL applications
30 JUNE 2021
ELECTRONIC selection for ALL applications
1 – 16 July 2021
Notice of successful applications:
Will be sent via email from 2 AUGUST 2021
Closing date for submission of barcodes:
To be announced
Payment date for tables and floor spaces:
30 SEPTEMBER 2021

Table costs:
per table/floor space:  R850-00
TABLE SIZE/FLOOR SPACE:  1,80 x 0,75 meter

Commission:
Exhibitors donate 19 % of all sales to the congregation. Food stalls in the food area’s commission will be communicated directly to them.

Rules:
1. Management has decided to offer more exhibitors the opportunity to be part of the market. As a result, exhibitors will be limited to the amount of tables/floor spaces allocated to them.
2. Allocation of tables will be done by the selection committee.
3. Application forms and Information Document is available at the bottom of the page.

Thank you for your cooperation. We look forward to holding a market with everyone again, under the new “normal” circumstances.