KERSMARK

Kersmark 2017 banier

Datums: 25 November – 5 Desember 2020

Kersmark Facebook Bladsy

Aansoekvorms vir voornemende uitstallers:

U kan die nodige vorms onder aan die bladsy aflaai.

GOEIE NUUS
ONS GAAN MARK HOU!

Streng Covid19 veiligheidsregulasies sal toegepas word.

Beste uitstaller,

Die Stellenbosch Kersmark gaan voort!
25 November 2020 tot en met 5 Desember 2020.

As gevolg van die verkorte tyd, vir die finalisering van die reëlings, vra ons asseblief almal se samewerking, om die mark weer eens ‘n suksesvolle mark te maak.

Die volgende sperdatums sal streng gehandhaaf word.  Uitstallers wat nie die sperdatums nakom nie sal ongelukkig nie deel van die mark kan wees nie.

NUWE sluitingsdatum vir ALLE aansoeke18 September 2020

Kennisgewing vir suksesvolle aansoeke:
Op 2 Oktober sal alle uitstallers wie se aansoek suksesvol was, per e-pos in kennis gestel word.

Sluitingsdatum vir indiening van strepieskodes9 Oktober 2020

Betaaldatum vir tafels en vloerspasies:   16 Oktober 2020

TAFELKOSTE per tafel/vloerspasie:  R750
TAFELGROOTTE/VLOERSPASIE:  1,80 x 0,75 meter

KOMMISSIE

Uitstallers staan 19 % van alle verkope aan die gemeente af.  Kostentstalletjies in die kostent-area se kommissie sal direk aan hulle gekommunikeer word.

REËLS:

  • Die bestuur het besluit om vir meer uitstallers die geleentheid te bied om deel te wees van die mark. As gevolg van die besluit sal uitstallers beperk word tot die hoeveelheid tafels/vloerspasies wat aan hulle toegeken word.
  • Toekenning van tafels sal deur die keuringskomitee gedoen word.

Aansoekvorms en Inligtingsdokument is beskikbaar onder aan die bladsy.

Baie dankie vir julle samewerking.  Ons sien uit daarna om weer saam met almal mark te hou onder die nuwe “normale” omstandighede.

Groete
Kersmarkkomitee
28/08/2020

 

Application forms for prospective exhibitors:

Download the necessary forms below. 

GOOD NEWS
THE MARKET IS GOING AHEAD!

Dear Exhibitor

The Stellenbosch Christmas Market is goiing to take place!

25 November 2020 to 5 December 2020.

Due to the shortened time, for the finalization of the arrangements, we please ask everyone’s cooperation, to make the market a successful market once again.

The following deadlines will be strictly enforced. Exhibitors who do not meet the deadlines will unfortunately not be able to be part of the market.

NEW closing date for ALL applications:                       18 September 2020

Notice of successful applications:  
On 2 October, all exhibitors whose application was successful, will be notified by e-mail.

Closing date for submission of barcodes:                    9 October 2020

Payment date for tables and floor spaces:                 16 October 2020

TABLE COSTS per table / floor space: R750

TABLE SIZE / FLOOR SPACE: 1.80 x 0.75 meters

COMMISSION

Exhibitors donate 19% of all sales to the congregation.  Food stalls in the food area’s commission will be communicated directly to them.

RULES:

• Management has decided to offer more exhibitors the opportunity to be part of the market. As a result of the decision, exhibitors will be limited to the amount of tables / floor spaces allocated to them.

• Allocation of tables will be done by the selection committee.

Application forms and Information Document are available below.

Thank you very much for your cooperation. We look forward to holding a market with everyone again, under the new “normal” circumstances.

Regards
Christmas Market Committee

28/08/2020